Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1a. Quinty Kleertjes houdt zich bezig met productie, in- en verkoop van kleding, en neemt opdrachten aan in de meest ruime zin.
1b. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Quinty Kleertjes, onverschillig of deze daarbij op zich neemt om één of meer van de in artikel 1 a omschreven activiteiten uit te oefenen, dan wel een andere prestatie te verrichten, één en ander in de ruimste zin.

2. Aanbod en Aanvaarding

2a. Alle aanbiedingen van Quinty Kleertjes aangeboden in de webshop zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2b. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor Quinty Kleertjes slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.
2c. Een overeenkomst komt tot stand wanneer Quinty Kleertjes binnen veertien dagen nadat de opdracht mondeling of schriftelijk is ontvangen, deze bevestigt. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Quinty Kleertjes het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3. Prijzen

3a. Als prijs geldt hetgeen tussen de partijen bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen. In aanbiedingen, prijslijsten, advertenties, catalogi en acceptaties is (zijn) de prijs (prijzen) steeds vermeld inclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3b. Overeengekomen of opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de tot op het moment van aanbieding bekend zijnde kostprijsfactoren, materialen, belastingen, etc.. In geval van verhoging van één of meer van deze factoren is Quinty Kleertjes gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, althans indien één en ander niet voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging redelijk is.

4. Levering

4a. Levering geschiedt op de plaats bij de overeenkomst bepaald. De kosten van transport en verpakking komen steeds voor rekening van opdrachtgever.
4b. De opdrachtgever dient de bij (af)levering aanwezige tekorten en/of beschadigingen uiterlijk binnen 8 dagen na de levering rechtstreeks schriftelijk aan Quinty Kleertjes te melden, bij gebreke waarvan Quinty Kleertjes gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.
4c. De door Quinty Kleertjes opgegeven leveringstermijn gaat in op het moment dat de overeengekomen betaling is ontvangen. Opgegeven tijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige verrichting van de overeengekomen diensten dient Quinty Kleertjes derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.
4d. In geval van faillissement, surseance van betaling of bij beslaglegging bij de opdrachtgever is Quinty Kleertjes gerechtigd de levering zonder nadere aankondiging te beëindigen dan wel op te schorten.
4e. Quinty Kleertjes is gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan, indien deze laatste in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, ook indien de opdrachtgever ten gevolge van overmacht niet kan afnemen, een en ander onverminderd het recht van Quinty Kleertjes de koopprijs en/of volledige schadevergoeding op te kunnen eisen.
4f. Het risico van de goederen tijdens het transport is voor de opdrachtgever en wel vanaf het moment dat de goederen het vestigingsadres van Quinty Kleertjes hebben verlaten.

5. Overmacht

5a. Indien voor of tijdens de uitvoering van een verbintenis blijkt dat (verdere) uitvoering van die verbintenis ten gevolge van overmacht niet mogelijk is, dan wel indien deze uitvoering door overmacht of van buiten komende oorzaken of omstandigheden, welke Quinty Kleertjes niet kunnen worden toegerekend, aanzienlijk bezwaarlijker mogelijk is, dan bij het aangaan van de verbintenis was te voorzien, heeft Quinty Kleertjes het recht zonder als dan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn de uitvoering der verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis ontbonden te verklaren.
5b. Als “overmacht” wordt onder meer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals brand, natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oorlog, oproer, en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van Quinty Kleertjes vallen.

6. Aansprakelijkheid

6a Quinty Kleertjes is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan bij de opdrachtgever of derden, welke het gevolg zijn van de door haar geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden, tenzij opzet of grove schuld aan de zijde van Quinty Kleertjes wordt aangetoond.
6b. Indien Quinty Kleertjes onverhoopt toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.
6c. Quinty Kleertjes zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enigerlei bedrijfsschade bij de opdrachtgever of derden, zoals onder meer bedrijfsstoringen en inkomstenderving of andere indirecte schade door welke oorzaak ook ontstaan. 
6d. Indien derden vergoeding van schade van Quinty Kleertjes claimen is de opdrachtgever gehouden Quinty Kleertjes op eerste verzoek volledig te vrijwaren.
6e. Quinty Kleertjes zal nimmer aansprakelijk zijn voor onoordeelkundig gebruik van het geleverde door de wederpartij, of gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

7. Eigendomsvoorbehoud

7a. Alle door Quinty Kleertjes geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de volledige koopprijs is betaald. Indien de koopprijs niet tijdig is betaald is Quinty Kleertjes gerechtigd de zaken tot zich te nemen, in welk geval de overeenkomst ontbonden is, onverminderd haar recht op vergoeding van gemaakte onkosten en verdere vergoeding van schade in interesse indien aanwezig.
7b. Opdrachtgever machtigt Quinty Kleertje
s om de goederen na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder enige ingebrekestelling terug te halen of te laten halen. Op eerste verzoek van Quinty Kleertjes dient opdrachtgever hieraan mee te werken door toegang te verschaffen en of de goederen retour te zenden. Alle aan het terughalen verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8. Retouren

8a. Indien u een artikel wilt retourneren dient u altijd eerst contact met Quinty Kleertjes op te nemen vóór dat u het artikel terugstuurt. U kunt contact opnemen door een mail te sturen naar info@quintykleertjes.nl.
8b. Indien u een artikel ontvangt dat u niet besteld heeft, dient u de verpakking niet te openen en direct melden bij info@quintykleertjes.nl.
8c. Als het artikel beschadigd of defect is, of de zending wordt beschadigd aangeboden dient u dit direct te melden bij de bezorger en kunt u eventueel uw pakket weigeren.
8d. Artikelen dienen onbeschadigd en in de originele verpakking retour gezonden te worden.  

9. Garantie

9a. Quinty Kleertjes verleent generlei garantie op verbruiksartikelen. Voor het overige wordt de garantie verstrekt welke de importeur, fabrikant of agent Quinty Kleertjes verstrekt.
9b. Alle voor garantie of reparatie in aanmerking komende goederen dienen franco aan Quinty Kleertjes geleverd te worden, voorzien van aankoopbon en garantiekaart. Bij het ontbreken van deze bescheiden vervallen alle aanspraken op garantie.
9c. De kosten van verzending door Quinty Kleertjes naar importeur, fabrikant e.d. zijn voor rekening van de opdrachtgever, evenals de kosten welke aan Quinty Kleertjes in rekening worden gebracht door fabrikant, importeur e.d. Alle goederen worden voor rekening en risico van de opdrachtgever aan deze retour gezonden.
9d. Gebreken aan geleverde goederen welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van Quinty Kleertjes, hetzij hersteld dan wel door nieuwe levering vervangen indien de gebreken naar het oordeel van Quinty Kleertjes/fabrikant te wijten zijn aan constructiefouten, de gebruikte materialen of de uitvoering waardoor deze voor de opdrachtgever onbruikbaar zijn ter zake van de betreffende bestemming der goederen.
9e. Alle garantie-aanspraken vervallen indien de opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft verricht, dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens de bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt.

10. Betaling

10a. Tenzij anders overeengekomen dient de betaling bij bestelling te geschieden.
10b. Geen enkele reclame of claim geeft de opdrachtgever het recht nakoming van de betaalverplichting op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te beschouwen.
10c. De opdrachtgever is gehouden een rente van 1% per maand te betalen over alle bedragen die niet binnen de gestelde betalingstermijn zijn voldaan; deze verplichting gaat in zonder nadere ingebrekestelling.
10d. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, dan wel indien hij op enigerlei wijze zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij alsnog van rechtswege in gebreken en gehouden alle door Quinty Kleertjes te maken buiten gerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, exclusief de vertragingsrente met een minimum van € 55.- te betalen.

11. Cadeaubonnen

11a.Cadeaubonnen zijn geldig tot een jaar na datum van uitgifte en niet in te wisselen voor contanten.
11b.Let op: er kan slechts één cadeaubon per bestelling gebruikt worden. Heb je meerdere bonnen, stuur dan een mail met daarin vermeld de afzonderlijke codes van de bonnen die je wil gebruiken naar info@quintykleertjes.nl. Er wordt dan een nieuwe cadeaubon ter waarde van de aangeboden codes aangemaakt. De code van deze nieuwe cadeaubon zal per mail toegestuurd worden.
11c.Verzendkosten kunnen in de webshop helaas niet met een cadeaubon worden afgerekend.

12. Geschillen

Op alle geschillen welke in verband met een overeenkomst mochten ontstaan is het Nederlands recht van toepassing.

 

Facebook
Twitter
Created by: Twitter on web
Google
Follow Me on Pinterest
Pinterest
Pinterest
YouTube